Home


B&W advies verbindt beleid en werkelijkheid.

B&W advies is een klein, onafhankelijk adviesbureau in sociale vraagstukken.

De beschikbare expertise is een bundeling van kennis en ervaring opgedaan in politiek bestuurlijke functies en als adviseur in lokale sociale domein van gemeenten, wijken, buurten en dorpen.

B&W advies is gespecialiseerd in:

Ontwikkelingsprocessen van burgerparticipatie,

De regiefunctie van de gemeente,

De effectieve samenwerking tussen bewoners, beroepskrachten en gemeente gericht op het
versterken van de eigen leefomgeving in wijken, buurten en dorpen.

Beleidsondersteuning.
Daarnaast bieden we vanuit interactieve ontwikkelingsprocessen beleidsondersteuning aan met name lokale overheden en maatschappelijke organisatie op het brede terrein van Lokaal Sociaal Beleid. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Integratie, Inburgering en Participatie en de leefbaarheid en krimpscenario’s in regio’s met bevolkingskrimp.

Resultaat gericht.
B&W advies werkt op basis van de procesmethodiek Results Based Accountability (RBA), gericht op het behalen van kwantitatief en kwalitatief meetbare resultaten.

Tevens beschikt B&W advies over expertise voor het inzichtelijke maken van het maatschappelijk rendement van investeringen op basis van de methodiek Social Return on Investment (SROI)